Tel. 0487 - 52 13 81

Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden Peters Ewijk

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, verkopen of leveringen van zand, grind, steensoorten, bouwmaterialen, tegels en decoratieve tuinmaterialen, waaronder mede begrepen hulpmiddelen voor de ver- en bewerking van die producten, ongeacht of deze rechtstreeks van ons, dan wel middels derden zijn betrokken of ontvangen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van Peters Ewijk. Voor zover de afnemer in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere algemene voorwaarden of anderszins naar algemene voorwaarden verwijst, wordt de toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Aan leveringsvoorwaarden die afwijken van deze voorwaarden, kunnen dan alleen rechten worden ontleend, indien dit schriftelijk is overeengekomen en door ons is bevestigd.

 1. Alle aan ons rechtstreeks of middels onze vertegenwoordigers opgegeven orders worden door ons geheel vrijblijvend genoteerd en zijn eerst bindend voor ons na schriftelijke bevestiging onzerzijds. Al onze offertes zijn vrijblijvend en zijn gebaseerd op de ten tijde van de verkoop geldende materiaalprijzen, salarissen, sociale lasten, scheepvaartvrachten en andere vervoerskosten, belastingen en dergelijke. Indien hiervoor aangeduide posten voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst nog na het tot stand komen daarvan een verhoging ondergaan, behouden wij ons het recht voor om uit die verhoging voortvloeiende kosten aan de afnemer door te berekenen en tussentijds onze prijzen te wijzigen.
 2. Leveringen geschieden in onze normale werktijden, met transportkosten altijd in overleg op aanvraag, als door afnemer opgegeven bij de opdracht, voor zover naar ons oordeel normaal bereikbaar voor onze vervoermiddelen. Afnemer dient de nodige maatregelen te nemen, opdat de plaats van lossing door ons vervoermiddel normaal kan worden bereikt. Alle schade, die direct of indirect het gevolg is van niet nakoming door de afnemer van deze verplichting, dan wel van het opvolgen van aanwijzingen door afnemer of diens personeel gegeven aan ons of ons personeel, is geheel voor rekening van afnemer. Tenzij anders overeengekomen wordt uitsluitend met het door ons te kiezen vervoermiddel geleverd. Wij zijn gerechtigd bij leveringen buiten normale werktijden alsmede bij afzonderlijke leveringen, een extra vergoeding in rekening te brengen.
 3. Reclamaties terzake van het geleverde moeten binnen een week na levering bij ons schriftelijk zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de levering te hebben goedgekeurd. Voor de beoordeling van de kwaliteit van het door ons geleverde geldt uitsluitend het resultaat van bij en door ons genomen proeven. Het door ons geleverde mag uitsluitend met onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden teruggezonden. De daaruit voortvloeiende extra kosten zullen aan afnemer in rekening worden gebracht. De van tegels getoonde monsters zijn doorsnee monsters. Onder een vierkante meter wordt verstaan het door de fabrikant aangegeven aantal tegels. Geen reclamaties uit hoofde van nuance en kleurafwijking van de door ons geleverde tegels worden, als voortvloeiende uit de aard van beton producten, door ons aanvaard. In geval en voor zover de fabrikant geen garantie geeft terzake van in tegels door spanningsverschillen optredend haarscheuren, worden door ons geen reclamaties te dier zake aanvaard. Bij nabestellingen van tegels garanderen wij -zulks gezien de snelheid van veranderen van het assortiment en de toepassingen van natuurlijke grondstoffen -geen gelijkheid van kleur en uitvoering aan voorafgaande leveringen.
 4. Overschrijding van een door ons aanvaarde leveringstermijn kan voor de afnemer geen aanleiding zijn de gesloten overeenkomst te doen ontbinden. Onvoorziene omstandigheden zoals staking, uitsluiting, brand, vorst, overstroming, gebrek aan transportmiddelen, oorlog, mobilisatie, blokkade, overheidsvoorschriften, weigering van invoervergunningen door de overheid, niet of niet tijdige levering door onze leveranciers, excessieve ziektes van personeel en in het algemeen alle door ons niet voorziene omstandigheden, geven ons het recht de gesloten overeenkomst te annuleren, zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 5. Betaling van de facturen dient te geschieden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur, en wel zonder enige korting en/of compensatie uit welke hoofde of oorzaak dan ook. Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is hij zonder enige waarschuwing, sommatie of ingebrekestelling in gebreke en over het factuurbedrag, respectievelijk het nog openstaande saldo, een rente verschuldigd op basis van een percentage van 3% boven het promesse discount van de Nederlandse Bank, terwijl ook de toegestane kredietbeperking alsdan niet in mindering kan worden gebracht. Zolang de afnemer tegenover ons zijn betalingsverplichtingen niet is nagekomen, zijn wij niet gehouden enige leveringsverplichting te vervullen, onverminderd ons recht in dat geval ontbinding van de overeenkomst te vorderen met vergoeding van alle schade, kosten en interesten. Wij zijn bevoegd te allen tijde, derhalve ook na het tot stand komen van de verkoop, zekerheid van betaling of vooruitbetaling te vorderen.
 6. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder mede begrepen advocaat- en deurwaarderskosten enz., vallende op het innen van onze vorderingen, komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag, zulks onverminderd ons recht aan te tonen, dat terzake van die kosten een hoger bedrag voor onze rekening is gekomen en derhalve alsdan aan de afnemer is door te berekenen.
 7. Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom, zolang enige factuur of een gedeelte daarvan terzake van door ons aan de afnemer geleverde goederen, alsmede de op de levering door ons gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de verschuldigde rente onbetaald zijn gebleven. De afnemer machtigt ons reeds nu voor het geval hij in gebreke is om enig openstaand saldo te voldoen, alle door ons geleverde en bij hem nog aanwezige goederen terug te halen, waartoe hij ons of een door hem gemachtigd persoon in dat geval vrije toegang tot de goederen verleent. Het vorenstaande is eveneens van toepassing, ingeval de afnemer in staat van faillissement is verklaard of faillissement heeft aangevraagd en/of dit laatste aan hem is verleend. De afnemer verplicht zich om ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van enig beslag op onze goederen, die onder zicht houdt.
 8. Onverminderd het hiervoor in sub. 4 bepaalde zijn wij uitsluitend aansprakelijk, indien het door ons geleverde niet voldoet aan naar redelijk te stellen kwaliteitseisen. Deze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het gratis leveren van eenzelfde soort en hoeveelheid goederen, die wel voldoen aan zodanige eisen. Voor alle overige schade- waaronder eventuele verlegkosten, bedrijfs- en stagnatieschade van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, waaronder die wegens niet- of tijdige levering, zijn wij niet aansprakelijk. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor de hoedanigheid van de door ons geleverde producten waaraan op verzoek van de afnemer andere materialen zijn toegevoegd dan de bij ons gebruikelijke, alsmede voor de wijze, waarop de door ons geleverde producten na aankomst op de plaats van lossing opgeslagen verwerkt worden. Reclamaties altijd voor verwerking.
 9. De afnemer is gehouden Peters Ewijk te vrijwaren c.q. schadeloos te stellen ter zake van aanspraken van derden op grond van omstandigheden, waarvoor Peters Ewijk niet uit hoofde van deze algemene voorwaarden aansprakelijk is, of die verder gaan dan waartoe de aansprakelijkheid van Peters Ewijk bij deze voorwaarden is beperkt, waaronder uitdrukkelijk mede wordt begrepen een eventueel aansprakelijkheid op grond van artikel 6:185 BW.
 10. Ingeval de door ons geleverde goederen door afnemer worden door- of weder verkocht is deze verplicht zijn aanbiedingen, verkopen en/of leveringen onder toepassing van deze algemene voorwaarden te doen plaatsvinden. Ingeval de wederverkoper niet meer aan de als zodanig door ons aan hem gestelde eisen voldoet, hebben wij het recht verdere leveringen aan de wederverkoper te weigeren, zonder dat deze daaraan enige aanspraak op schadevergoeding kan ontlenen.
 11. Alle geschillen welke tussen Peters Ewijk en de afnemer mochten ontstaan, voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, terzake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking, zullen naar de keuze van Peters Ewijk worden beslecht door de rechtbank te Arnhem (zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan), dan wel door middel van arbitrage door het Arbitrage Instituut Bouwstoffen te Amsterdam. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra een der partijen zulks schriftelijk verklaart.

Deze overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.